Description

请考虑一个由1到N(N=3, 4, 5 … 9)的数字组成的递增数列:1 2 3 … N。 现在请在数列中插入“+”表示加,或者“-”表示减,抑或是“ ”表示空白,来将每一对数字组合在一起(请不在第一个数字前插入符号)。 计算该表达式的结果并注意你是否得到了和为零。 请你写一个程序找出所有产生和为零的长度为N的数列。

Input

单独的一行表示整数N (3 <= N <= 9)。

Output

按照ASCII码的顺序,输出所有在每对数字间插入“+”, “-”, 或 “ ”后能得到和为零的数列。(注意:就算两个数字之间没有插入符号也应该保留空格)

Sample Input

7

Sample Output

1+2-3+4-5-6+7
1+2-3-4+5+6-7
1-2 3+4+5+6+7
1-2 3-4 5+6 7
1-2+3+4-5+6-7
1-2-3-4-5+6+7

解题思路:我去~~这个DFS我几乎是边调边写下来了的,太纠结了。。看来DFS果断掌握的不好╮(╯﹏╰)╭

核心:记录上一次的暂时值(例如2 3的temp值为23,而2+3的temp值为3,2-3的temp值为-3),然后每一次根据上一层的运算符号(’ ‘,’+’,’-‘)做出相应的操作。然后按照ACII码顺序,就按’ ‘,’+’,’-‘来即可。

————————–华丽丽分割线—————————

#include <stdio.h>

int n;
char str[20];

void dfs(int i,int t,int sum,char flag){
    if(i==n){
        sum+=t;
        if(sum==0)
            printf(“%s\n”,str);
        return ;
    }
    if(flag==’ ‘){
        if(t<0)
            t=t*10-i-1;
        else
            t=t*10+i+1;
    }
    else{
        sum+=t;
        t=i+1;
        if(flag==’-‘)
            t=-t;
    }
    str[2*i]=i+’1′;
    if(i==n-1){
        str[2*i+1]=0;
        dfs(i+1,t,sum,0);
        return ;
    }
    str[2*i+1]=’ ‘;
    dfs(i+1,t,sum,’ ‘);
    str[2*i+1]=’+’;
    dfs(i+1,t,sum,’+’);
    str[2*i+1]=’-‘;
    dfs(i+1,t,sum,’-‘);
}

int main(){
    while(scanf(“%d”,&n)!=EOF){
        dfs(0,0,0,’+’);
    }
    return 0;
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。

Post Navigation